N
SI  w xi i [۲]
i1
Idrisi Kilimanjaro معرفی شدند. وجود یـک چنـین مقیـاسگسترده ای بیشترین تفاوت ممکن بین داده های مورد بررسی را فراهم می کند؛ به طوری که ارزش صفر بـه منـاطق بـا کمتـرینتناسب و ارزش ۲۵۵ به مناسب ترین مناطق اختصاص می یابد.
توابع عضویت فازی به صورت توابعJ شکل،S شکل و خطیوجود دارند . به دلیل غیرخطی بودن نتایج نـسبت بـه تغییـراتفاکتورهای ورودی، تابع عضویت خطـی مـورد اسـتفاده قـرارنمی گیرد.
در این مطالعه حساسیت نتایج بـه توابـع عـضویت فـازیJ شکل وS شکل نشان داد که تغییر تابع فازی تأثیر محسوسی در ارزش و مساحت مناطق دفن انتخابی نـدارد. تـابع عـضویتS شکل، تابع معمول مورد استفاده در تئوری مجموعه فازی استکه تغییرات تدریجی را از عدم عضویت تا عضویت کامل نشانمی دهد (۱۴). بنابراین در این مرحله، توابـع عـضویت فـازیS شکل از جمله افزایشی یکنواخت، کاهشی یکنواخت و متقـارنبه دلیل ارایه تغییـرات تـدریجی عـضویت مـورد اسـتفاده قـرارگرفت.
بعد از استانداردسازی همه فاکتورها با استفاده توابـع عـضویتفازی در مقیاس ۰ تا ۲۵۵، به فاکتورهای مـرتبط بـا هـر گـروهوزنی تعلق می گیرد. این وزن نشان دهنـده اهمیـت یـک فـاکتورنسبت به فاکتورهـای دیگـر اسـت. وزن هـر فـاکتور در نقـشهاستاندارد یافته (مقیاس بندی شده ) آن فاکتور ضـرب گردیـده وسپس نتایج حاصل با یکدیگر جمع می شوند.
این روش تحت عنوان روش ترکیب خطـی وزن دار نامیـدهمی شود (۲). ترکیب خطی وزن دار در واقع نوعی ارزیابی است۳۰
به منظور وزن دهی به فاکتورها، روش های متفاوتی وجود دارد.
روشی که در این تحقیق مورد استفاده قـرار گرفـت، مقایـساتزوجی است که توسطSaaty تحت عنوان فرآیند تحلی ل سلسلهمراتبی (AHP) پیشنهاد گردید (۱۹). مسأله مکانیابی محل دفـنشــامل یــک ســاختار سلــسله مراتبــی متــشکل از معیارهــایمحدودیت و فاکتور است. محدودیت ها شامل فاصـله از مرکـزتولید پسماند، گسل، زیستگاههای حساس و دشتهای سـیلابیاست و فاکتورها شامل راه های ارتباطی، کاربری اراضی، منـاطقمـسکونی، پـراکنش صـنایع، شـیب زمـین، پـراکنش چـاههـا و چ شمه ه ا، من ابع آب س طحی، عم ق آب ه ای زیرزمین ی و نفوذپذیری خاک میشود. به علاوه فاکتورهای مناطق مسکونی،پراکنش چاه ها و چشمه ها، آب هـای سـطحی و عمـق آب هـایزیرزمینی، بهعنوان معیار محدودیت نیز در نظر گرفته می شـوند .
جدول ۱ محدودیت های مؤثر برای محل دفن مواد زاید جامد وگستره قابل قبول آن را نشان می دهد. جـدول ۲ بیـانگر حـدودآستانه، نوع و نام تابع فازی فاکتورهای مورد بررسی است.
در مقایسههای زوجـی، معیارهـا (فاکتورهـا ) در هـر سـطحتوسط ۱۰ کارشناس در زمینه مختلف محـیط زیـست از جملـهمنابع آب و آلودگی دو به دو با یکـدیگر مقایـسه شـده و طبـقجدول استاندارد شدهSaaty (جدول ۳) امتیاز دهـی عـددی بـهآنها صورت گرفت (۱۹). در این روش، وزن ها با در نظر گرفتنبردار ویژه حاصل از مقایسات زوجی بـین معیارهـای مـاتریسمربعی متقارن به دست میآید. از آن جایی کـه مـاتریس مربعـیمتقارن است با پر کردن نیمه پایینی این ماتریس نیمه بـالایی آننیز تکمیل می شود (۱۴). جـدول ۴ مـاتریس مقایـسات زوجـی معیارهای فاکتور را نـشان مـی دهـد . پـس از محاسـبه میـانگینهندس ی از نظــرات کارشناســان، اس تخراج ضــرایب اهمیــتماتریس ها و وزن معیارها، می بایست سازگاری ماتریس زوجـیتعیین شود . ساعتی ایـن مرحلـه را توسـط شـاخص سـازگاریتحت عنـوان نـرخ سـازگاری(Consistency Ratio, CR) بیـانمی کند. نرخ سازگاری احتمال تولید تصادفی نسبت های ماتریس را نشان می دهد. نرخ سازگاری باید از ۱/۰ کمتر باشـد در غیـراین صورت نیاز به تجدید نظـر در قـضاوت هـا وجـود دارد. در صـورتی کـه نـرخ سـازگاری از حـد آسـتانه کمتـر باشـد اوزانمحاسباتی بر روی نقشههای فاکنور اعمال می شود (۱۹).

تعیین نقشه نهایی محل دفن
برای تعیین مکان مناسب دفن در نهایت باید نقـشه هـای معیـار
جدول ۱. محدودیتهای مؤثر برای محل دفن مواد زاید جامد و گستره قابل قبول آنها (۳، ۵، ۶، ۸، ۱۸، و ۲۲)
امتیاز محدوده نقشه منبع نام معیار (لایه اطلاعاتی)
۰
۱ مناطق مسکونی و فاصله ۳ کیلومتری اطراف آن فاصلهبیش از ۳ کیلومتر نقشه کاربری اراضی با مقیاس
۱:۲۵۰۰۰۰ مناطق مسکونی
۰
۱ فاصله بیش از ۲۰ کیلومتری از شهر فاصله کمتر از ۲۰ کیلومتری از شهر نقشه کاربری اراضی با مقیاس
۱:۲۵۰۰۰۰ فاصله از مرکز تولید پسماند
۰

۱ چاهها و چشمهها و فاصله ۳۰۰ متری از آنها فاصله بیش از ۳۰۰ متر دادههای سازمان آب منطقهای اصفهان چاهها و چشمهها
۰
۱ آبراههها و فاصله ۶۰۰ متری از آنها فاصله بیش از ۶۰۰ متر نقشه توپوگرافی با مقیاس
۱:۲۵۰۰۰۰ آبهای سطحی
۰
۱ گسلها و فاصله ۱۰۰ متری اطراف آنها فاصله بیش از ۱۰۰ متر نقشه گسل سازمان زمینشناسی با مقیاس ۲۵۰۰۰۰:۱ گسل
۰
۱ فاصله کمتر از ۱۰ متر تا سطح آبهای زیرزمینی فاصله بیش از ۱۰ متر دادههای سازمان آب منطقهای اصفهان آبهای زیرزمینی
۰

۱ منطقه حفاظت شده قمیشلو و فاصله ۵۰۰ متری از آنفاصله بیش از ۵۰۰ متر نقشه مناطق تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست با مقیاس ۲۵۰۰۰۰:۱ زیستگاههای حساس
۰
۱ دشت هایسیلابی
خارج از محدوده دشتهای سیلابی نقشه دشت های سیلابی با مقیاس
۱:۲۵۰۰۰۰ دشت هایسیلابی

شامل محدودیت ها و فاکتورها با یکدیگر تلفیق شوند. این عملمطابق فرمول زیر صورت می گیـرد کـه در آن تمـام نقـشه هـایمحدودیت و فاکتور در هم ضرب میشوند (۱۴).
NK
SI w xi i bj [۳]
i1j1

معیارهای ارزیابی
مطالعات مکان یابی محل دفن مواد زاید جامد در اصل بـه شـرایططبیعی و قانونی هر منطقـه وابـسته اسـت. بـه طـورکلی معیارهـا واصولی که باید مورد توجه قرار گیرند به دو دسته معیارهای محیطزیستی و اجتماعی- اقتصادی تقسیم می شوند. این معیارها با توجهبه قو انین و دستورالعملهای سـازمان محـیط زیـست و مطالعـاتپیشین (۳، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴)
۳۱
جدول ۲. حدود آستانه، نوع و نام تابع فازی فاکتورهای مورد بررسی
تعریف شده۱ کاربری اراضی
S شکل افزایشی یکنواخت ۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰ مناطق مسکونی
S شکل متقارن ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ شبکه راهها
S شکل کاهشی یکنواخت ۳ ۲۰ شیب زمین
S شکل افزایشی یکنواخت ۳۰۰ ۲۰۰۰ پراکنش چاهها و چشمهها
S شکل افزایشی یکنواخت ۶۰۰ ۲۰۰۰ منابع آب سطحی
S شکل افزایشی یکنواخت ۱۰ ۵۰ عمق آبهای زیرزمینی
تعریف شده۲ نفوذپذیری خاک
S شکل افزایشی یکنواخت ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ پراکنش صنایع
-185178-116584آستانه

حد

d
b

a

فازی

تابع

نوع

آستانه

حد

d

b

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

a


دیدگاهتان را بنویسید