به نام خدا

اوجمه علمی پرستاری ایران اعیاد سعید قربان و غدیر مبارک باد
سـرمقـالـه:
قال رسىل الله)ص(: اطلب العلم مه المهد الی اللحد چنیه گفت پیغمبر راستگىی ز گهىاره تا گىر دانش بجىی

ایشد یکتاِ را ضکز گشار ّستین بخاطز توام ًعوت ّایی کِ بِ اًًساى عطا وَ د است سلاهتی هْْوتزیی ایی ًعوت ّاست ک بایذ بت اًًین اس ایی ًعوت الْی استفادُ و دُ ٍ در حفظ ارتقای آُى بکَضٍین. دًًیای ها سزیعا در حال تغییز است، پیطزفت ّای علوی رٍٍس بزٍٍس بیطتز ضذُ ٍ رٍٍی سًًذگی جََاهع بطزی تاثیز بس ضگزفی هی گذارد،
در ایی راستا اًًجوی علوی پزستاری ایزاى رسالت خََد هی داًًذ کِ جْت اًًتطٍار یافتِ ّای تٍحقیقات در حیطِ ّای هختلف اقذام ًوایذ. آهََسش پزستاری یکی اس ارکاى حزفِ پزستاری بَ دبَدُ هزتبا با تغییز ارتقای تکٌ لََصیتکٌَلَصی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ّای آهََسضی، بطََر پََیا در حال تغییز است، در ایی راُ، دا طوٌٌذاى اساتیذ پزستاری رٍس بزٍٍس با تحقیقات خََد تلاش هی وایٌٌذ رٍ ضْای َیی آهََسضی را در حزفِ پزستاری بکار گٍیزًًذ. آهََسش با تَ جِ بِ ای کِ اس ًقص ّای اصلی پزستاراى است پزستاراى هَظف ب آهََسش ببِ داً طجٍََیاى، آهََسش ب بیواراى خاً اد ّای اً ْا آهََسش بِ افزاد سالن جاٍهعِ ستٌٌذ اس طزفیِ آهََسش بِ خََد تلاش در جْْت بزٍٍس بََدى ًیش اس کذُّای اخلاقیٍ


دیدگاهتان را بنویسید